18.12.2015

Republika e Kosovës pranohet anëtare e Grupit Këshilldhënës të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve (KEK)  me Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve (AKK), si pikë koordinuese në nivel shteti. Ftesa për anëtarësim është rezultat i interesimit dhe inciativës së shprehur nga AKK përmes hartimit të raportit të ndërlidhjes së Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve, raport që mundëson krahasimin e kualifikimeve që ofrohen dhe lëshohen në Republikën e Kosovës me kualifikimet e vendeve të BE-së.

Kokurs
04.09.2015
Kokurs
15.07.2015
Ftesë
15.12.2014
Ftesë
27.10.2014

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE

Struktura themelore e Kornizës përbëhet prej tetë niveleve në të cilat kualifikimet, modulet dhe çdo komponentë tjetër e kualifikimeve mund të vendosen. Secili nivel i KKK është i përcaktuar me nga një..Me shumë...

Udhëzues

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është e mbështetur në tri pako të burimeve të cilat ofrojnë udhëzime të detajuara për zhvillimin dhe implementimin e kualifikimeve profesionale bazuar ne kriteret ..Me shumë...

Publikime

Këtu mund ti gjeni të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues të Kualifikimeve, konkurse për ekspert, formularët për valdim dhe akreditim, planin e punës dhe material të ndryshëm promovues të Autoritetit Kombëtar të KualifikimeveMe shumë...