15.12.2014

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve fton të gjitha institucionet/ofruesit që të aplikojnë në procesin për validim të kualifikimeve dhe akreditim të institucioneve të cilat ofrojnë, vlerësojnë dhe lëshojnë kualifikime profesionale.  
Në këtë fazë mund të aplikojnë vetëm institucionet/ofruesit të cilat ofrojnë,  vlerësojnë dhe lëshojnë kualifikime për këto standarde të profesionit:

1.    Sektori Administrim Biznesi
        •    Asistent Administrativ

2.    Sektori Makineri
        •    Metalpunues
        •    Automekanik/e

3.    Sektori Teknologji Ushqimore
        •    Furrëtar
        •    Mishtar
        •    Qumështar

 

Ftesë
01.08.2014
Konkurs
27.06.2014
Konkurs
05.05.2014

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE

Struktura themelore e Kornizës përbëhet prej tetë niveleve në të cilat kualifikimet, modulet dhe çdo komponentë tjetër e kualifikimeve mund të vendosen. Secili nivel i KKK është i përcaktuar me nga një..Me shumë...

Udhëzues

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është e mbështetur në tri pako të burimeve të cilat ofrojnë udhëzime të detajuara për zhvillimin dhe implementimin e kualifikimeve profesionale bazuar ne kriteret ..Me shumë...

Publikime

Këtu mund ti gjeni të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues të Kualifikimeve, konkurse për ekspert, formularët për valdim dhe akreditim, planin e punës dhe material të ndryshëm promovues të Autoritetit Kombëtar të KualifikimeveMe shumë...